Juni: mand van het Heilig Hart

De derde vrijdag na Pinksteren wordt het feest gevierd van het Heilig Hart van Jezus.

 

Heilig Hart van Jezus,
vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Open de deuren en de vensters van ons hart
om uit te kijken naar hen die het grote nieuws van de Blijde Boodschap niet meer zo duidelijk horen.
Maak ons attent voor bekende en onbekende mensen die onze weg kruisen,
en breng verbondenheid tot stand over alle grenzen heen.

Heilig Hart van Jezus, wees ons nabij.

In 1672 gaf de bisschop van Rennes toestemming aan de religieuze congregaties om een feest te vieren ter ere van het Heilig Hart van Jezus. In 1765 erkende Paus Clemens XIII deze dag als een plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de Kerk voor.
Wie herinnert zich nog het lied dat vroeger zo dikwijls gezongen werd ter ere van het Heilig hart van Jezus. Een stukje andere taal, maar we schrijven de tekst nog even neer:

Godlijk Herte van mijn Jezus, kom o kom in ’t herte mijn.
Kom er met uw liefde in wonen; leer mijn hert aan ’t uwe zijn.
Kom herschep mijn zondig herte, maak het zacht gelijk uw Hert.
Maak het nedrig ook lijk ’t uwe, en verduldig in de smert.
Maak mijn herte vrij van zonde, dat het steeds de wereld vlucht.
Dat het Satans listen mijde, dat het ook zijn eigen ducht.
Moge ik eeuwig U beminnen, samen met het Englenkoor.
En U liefdezangen zingen, de eeuwig heên der eeuwen door.

Heer Jezus, wij kijken naar U op het kruis: daar hebt U uw hart geopend voor alle mensen van goede wil.
Zozeer hebt Gij ons liefgehad dat Gij uw leven hebt gegeven opdat anderen ten volle zouden leven.
“Kom tot Mij, hebt Gij gezegd, die belast en beladen zijt en Ik zal u verkwikken.”
Wij bidden U voor onszelf: geef ons een nieuw hart dat aan het uwe gelijkvormig is;
dat met de kracht van Gods genade uw grenzeloze liefde doorgeeft aan medemensen,
veraf en dichtbij,
aan allen die lijden en bedroefd zijn en voor hen die het moeilijk hebben in deze onzekere tijd.
Amen.